Ανάλυση Κύκλου Ζωής προϊόντων αλουμινίου

 
Η διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων γίνεται με τρόπο ολοκληρωμένο στην Elval, καθώς μελετώνται οι επιπτώσεις που προκύπτουν στο φυσικό περιβάλλον συνολικά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων της.
 
Η ανάλυση «Κύκλου Ζωής» (Life Cycle Analysis) ενός προϊόντος αποτελεί ένα εργαλείο, μέσω του οποίου μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται κατά τη διάρκεια ολόκληρου του «κύκλου ζωής» ενός προϊόντος (από την παραγωγή μέχρι και την απόρριψη).
 
Η Elval προμηθεύεται και χρησιμοποιεί σκραπ αλουμινίου καλύπτοντας έτσι σημαντικό μέρος των αναγκών της για πρώτες ύλες. Με τον τρόπο αυτό εκτός από το οικονομικό όφελος, επιτυγχάνεται και δραστική μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη σκοπιά της ανάλυσης του κύκλου ζωής των προϊόντων αλουμινίου, καθώς μειώνονται δραστικά πολλές παράμετροι επιβάρυνσης του φυσικού περιβάλλοντος, όπως η κατανάλωση ενέργειας και νερού, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και λοιποί ατμοσφαιρικού ρύποι, καθώς επίσης μειώνεται και η παραγωγή αποβλήτων. 
 
 
Manage Cookie Preferences