Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Εταιρική Υπευθυνότητα για εμάς, αποτελεί βασική προϋπόθεση για Βιώσιμη Ανάπτυξη και παράλληλα παράγοντα σταθερότητας και επιτυχίας. Η εφαρμογή πρακτικών υπεύθυνης λειτουργίας αποτελεί στρατηγική μας επιλογή, δίνοντας έμφαση και εστιάζοντας διαχρονικά την προσοχή μας σε ουσιαστικά θέματα και κρίσιμους πυλώνες της επιχειρηματικής υπευθυνότητας. Επιδιώκουμε την επίτευξη του στόχου για μηδέν ατυχήματα με συνεχή αναβάθμιση του εργασιακού μας περιβάλλοντος και φροντίζουμε να ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Οικοδομούμε μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και συνεργάτες μας και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό τους, υποστηρίζοντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όπου δραστηριοποιούμαστε.

Μήνυμα της Διοίκησης
(Διαβάστε περισσότερα)
 
 

Προστασία του περιβάλλοντος

 

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί δέσμευση για μας και ο άξονας του Περιβάλλοντος έχει ενταχθεί στη στρατηγική της Elval. Αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευση αυτή, σε ετήσια βάση υλοποιούμε μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα σε έργα περιβαλλοντικής προστασίας και εφαρμόζουμε πρακτικές και προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, µε στόχο πάντα τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης.
 

 

 

 

 

 

Μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα

Η προσήλωσή μας στην προστασία του περιβάλλοντος αποτυπώνεται σε όλες τις διαδικασίες και πρακτικές που ακολουθούμε. Έχουμε θέσει ως πρωταρχικό μας στόχο τη συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και για να το πετύχουμε αυτό, εστιάζουμε στη μείωση των επιπτώσεων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά μας.
 

 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει η Elval, είναι πλήρως τεκμηριωμένο με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004 και πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης. Το Σύστημα αυτό, παρέχει ένα οργανωμένο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταγραφή, την παρακολούθηση, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με τη δραστηριότητα μας, καθώς και τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της Elval στον τομέα αυτό.
 
Για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων, έχουμε καθορίσει συγκεκριμένη διοικητική δομή, ενώ λειτουργεί Τμήμα Περιβάλλοντος, με σκοπό την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και την παρακολούθηση της πορείας των περιβαλλοντικών προγραμμάτων.
 
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας και κουλτούρας όλων των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό η Elval φροντίζει για την παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης / ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης προς όλους τους εργαζόμενους, καθώς και στους εργαζόμενους των εργολάβων με τους οποίους συνεργάζεται σε τακτική βάση.
 

 

 

Περιβαλλοντική πολιτική    

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί καθήκον για την Elval. Έχουμε επιλέξει να ακολουθούμε μία αναπτυξιακή πολιτική, βασιζόμενη στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο σεβασμός και η μέριμνα για το περιβάλλον αποτελούν κοινό παρονομαστή σε κάθε μας δραστηριότητα.
 
Η Elval έχει θεσπίσει και εφαρμόζει μία ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική και δεσμεύεται ότι η επιχειρηματική της ανάπτυξη είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη. Ακολουθούμε συγκεκριμένα συστήματα και διαδικασίες και λειτουργούμε πάντα με στόχο την πρόληψη της ρύπανσης, τη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της επίδοσής μας σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
 
Η πολιτική της Elval για το περιβάλλον, επιδιώκει την προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και υπευθυνότητας, τόσο από τη Διοίκηση, όσο και από όλους τους εργαζόμενους και απαιτεί, όχι απλώς τη συµµόρφωση µε τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, αλλά, όπου αυτό είναι εφικτό, την υπέρβασή τους. 
 
Διαβάστε την Πολιτική της Ελβάλ για το Περιβάλλον
 

 

Η περιβαλλοντική μας επίδοση    

Η Elval λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας, όχι μόνο γιατί αυτό επιβάλλεται από τη νοµοθεσία, αλλά διότι πιστεύει ακράδαντα ότι είναι ο µοναδικός τρόπος που µπορεί να λειτουργήσει µια σύγχρονη επιχείρηση µε όραµα Βιώσιµης Ανάπτυξης και αρµονικής συµβίωσης µε την τοπική κοινωνία. Για το λόγο αυτό η Elval παρακολουθεί και βελτιώνει την περιβαλλοντική της επίδοση, μέσω του πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει.
 
Κλιματική αλλαγή
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο επιβαρύνεται μέσω των αέριων ρύπων που εκλύονται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα. Η Elval αναγνωρίζει τη σημασία του προβλήματος και μεριμνά για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προκύπτουν από τη λειτουργία της. Οι ενεργειακές ανάγκες της Elval καλύπτονται κατά κύριο λόγο μέσω της χρήσης φυσικού αερίου, το οποίο αποτελεί ένα «καθαρότερο» ορυκτό καύσιμο σε σχέση με άλλες συμβατικές πηγές ενέργειας, όπως ο άνθρακας ή το πετρέλαιο. Η μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας στην Elval προκύπτει λόγω των σχετικών αναγκών που παρουσιάζονται για την ανακύκλωση, τήξη και κατεργασία των μετάλλων, οδηγώντας και σε ανάλογες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Από την κατανάλωση ενέργειας για τις ανάγκες κίνησης και θέρμανσης (diesel) προκύπτει μόλις το 2% των εκπομπών CO2.
Διαχείριση αέριων εκπομπών
Στοχεύοντας στη συνεχή μείωση των αέριων εκπομπών από τη λειτουργία μας, εφαρμόζουμε συγκεκριμένες δράσεις όπως:
 • αποκλειστική χρήση φυσικού αερίου, λόγω της καλύτερης περιβαλλοντικής του επίδοσης συγκριτικά με άλλα καύσιμα
 • τακτική συντήρηση και κατάλληλη ρύθμιση του εξοπλισμού, ώστε να εκλύονται οι ελάχιστες δυνατές ατμοσφαιρικές εκπομπές 
 • εγκατάσταση σακκόφιλτρων σε όλες τις σημειακές εκπομπές που χρήζουν διαχείριση, με σκοπό την κατακράτηση των σωματιδίων και επομένως την ελαχιστοποίηση των ατμοσφαιρικών εκπομπών στο περιβάλλον 
 • λειτουργία φούρνων απολακοποίησης με σύστημα μετάκαυσης, για την περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου 
 • λειτουργία μετακαύστη στο τμήμα προεπίστρωσης, για την εξουδετέρωση των VOCs
 • λειτουργία χημειοπλυντηρίδας για την κατακράτηση απαερίων από το τμήμα προεπίστρωσης.
Χρήση ενέργειας
Επιδιώκουμε την αποδοτική χρήση της ενέργειας που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις μας για τις ανάγκες της παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούμε σημαντικές επενδύσεις σε εξοπλισμό και ανασχεδιασμούς διαδικασιών όπου κρίνεται απαραίτητο και εφαρμόζουμε πρακτικές και δράσεις με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων μας παρουσιάζονται αυξημένες ανάγκες σε θερμική (φυσικό αέριο, πετρέλαιο) και ηλεκτρική ενέργεια. 
 
Χρήση νερού
Αναγνωρίζουμε τη σημασία του φυσικού αυτού πόρου και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποδοτική χρήση του και τον περιορισμό των ποσοτήτων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της παραγωγής, στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα. Παράλληλα, εφαρμόζονται πρακτικές επαναχρησιμοποίησης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ελαχιστοποίηση της απόρριψης υδατικών αποβλήτων.
 
Καινοτομία στη διαχείριση αποβλήτων και την εξοικονόμηση νερού 
Στο πλαίσιο της πολιτικής μας για την εξοικονόμηση ενός πολύτιμου φυσικού πόρου όπως είναι το νερό, η Elval εφαρμόζει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, που αποσκοπεί στη μείωση του όγκου των απορριπτόμενων υδατικών αποβλήτων. 
Η υπερσύγχρονη μονάδα επεξεργασίας των βιομηχανικών υδάτων της Elval έχει δυνατότητα ανακύκλωσης μέρους ή του συνόλου αυτών, ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς σε τεχνολογίες επεξεργασίας υδάτων, καθώς συνδυάζει όλες τις τεχνολογίες αιχμής στον τομέα αυτό. 
 
Το συγκεκριμένο έργο αποτελείται από μία μονάδα επεξεργασίας και πλήρους ανακύκλωσης βιομηχανικών υδάτων που προέρχονται από τις επιμέρους παραγωγικές διαδικασίες της Elval. Η εγκατάσταση αποτελείται από ένα σύστημα πολλαπλών σταδίων επεξεργασίας καθιστώντας το επεξεργασμένο νερό, είτε κατάλληλο προς επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση στην παραγωγική διαδικασία, είτε κατάλληλο για απόρριψη στον φυσικό αποδέκτη.
 
Το έργο αυτό αποτελεί το μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα και η εξοικονόμηση, βάσει των υφιστάμενων αναλώσεων, μπορεί να ανέλθει σε όγκο περίπου 280.000 m3 νερού ετησίως. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στο 2015 η Elval κατέκτησε μία σημαντική διάκριση στο πλαίσιο του θεσμού «Bravo Sustainability Awards» στην κατηγορία «Bravo Environment», για τη μονάδα επεξεργασίας βιομηχανικών υδάτων. Η διάκριση αυτή επισφραγίζει τη δέσμευσή μας για Βιώσιμη Ανάπτυξη και αναγνωρίζει τη σταθερή επιλογή της Elval για συνεχή βελτίωση με υπευθυνότητα.
 
Διαχείριση αποβλήτων
Η Elval διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων (εστιάζει κατά προτεραιότητα σε μέτρα πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων και στη συνέχεια σε μέτρα μείωσής τους), καλύπτοντας όλα τα στάδια από την παραγωγή μέχρι την τελική τους διάθεση. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερη έμφαση έχουμε δώσει σε τεχνικές μείωσης του όγκου και αξιοποίησης των αποβλήτων, είτε εντός του εργοστασίου, είτε σε αδειοδοτημένους εξωτερικούς συνεργάτες. Το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων που παράγονται οδηγούνται προς ανακύκλωση και ενεργειακή αξιοποίηση. 
 
Βασική μας επιδίωξη, αποτελεί η ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζουμε μία σειρά από μεθόδους διαχείρισης για κάθε τύπο αποβλήτων, υιοθετώντας Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω ενέργειες:
 • Λειτουργία μονάδων ανάκτησης λιπαντικών έλασης και διαλυτών, για την επαναχρησιμοποίηση τους στην παραγωγική διαδικασία, με αποτέλεσμα τη σημαντική εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση του όγκου παραγόμενων αποβλήτων. 
 • Λειτουργία μονάδας εξάτμισης τριών σταδίων, για το διαχωρισμό γαλακτωμάτων σε ελαιώδη και υδατική φάση, μειώνοντας αισθητά τον όγκο των τελικών αποβλήτων προς διάθεση. 
 • Ανάπτυξη μίας καινοτόμου μεθόδου επεξεργασίας ενός από τα βασικά στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο την αξιοποίηση των καταλοίπων από την ανάκτηση αλουμινίου. 
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος ανακύκλωσης συσκευασιών και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών, όπως χαρτιού / χαρτονιού, ξύλου, πλαστικού, μετάλλων, ελαστικών, μπαταριών, χρησιμοποιημένου ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού, λαμπτήρων φθορισμού και συσσωρευτών οχημάτων.
 
Με σκοπό τη διαχείριση των υδατικών αποβλήτων, εφαρμόζονται οι εξής ενέργειες: 
 • Λειτουργία συγκροτήματος επεξεργασίας υδατικών αποβλήτων, με δυνατότητα πλήρους ανακύκλωσής τους στην παραγωγική διαδικασία 
 • Λειτουργία μίας μονάδας φυσικοχημικής επεξεργασίας υδατικών αποβλήτων της γραμμής προεπίστρωσης 
 • Υλοποίηση εκτενούς δικτύου για την ανακύκλωση των νερών ψύξης, με σκοπό την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων.
 • Λειτουργία της νέας μονάδας βιολογικού καθαρισμού (μέγιστης δυναμικότητας επεξεργασίας 28.050 m3/έτος ή 85 m3/ημέρα), τεχνολογίας MBR (Membrane Bio Reactor). Η μονάδα αυτή του βιολογικού, περιλαμβάνει όλα τα στάδια επεξεργασίας καθώς και χώρο για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (μηχανοστάσιο).
 
Για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των παραπάνω μονάδων, έχουμε καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης, το οποίο περιλαμβάνει:
 • Συνεχή παρακολούθηση ποιοτικών παραμέτρων των προς διάθεση επεξεργασμένων υδατικών αποβλήτων. 
 • Τακτικές δειγματοληψίες των προς διάθεση επεξεργασμένων υδατικών αποβλήτων για χημικές αναλύσεις. 
 • Τακτικούς ελέγχους από έμπειρο προσωπικό για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων επεξεργασίας.

 

Manage Cookie Preferences