Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Εταιρική Υπευθυνότητα για εμάς, αποτελεί βασική προϋπόθεση για Βιώσιμη Ανάπτυξη και παράλληλα παράγοντα σταθερότητας και επιτυχίας. Η εφαρμογή πρακτικών υπεύθυνης λειτουργίας αποτελεί στρατηγική μας επιλογή, δίνοντας έμφαση και εστιάζοντας διαχρονικά την προσοχή μας σε ουσιαστικά θέματα και κρίσιμους πυλώνες της επιχειρηματικής υπευθυνότητας. Επιδιώκουμε την επίτευξη του στόχου για μηδέν ατυχήματα με συνεχή αναβάθμιση του εργασιακού μας περιβάλλοντος και φροντίζουμε να ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Οικοδομούμε μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και συνεργάτες μας και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό τους, υποστηρίζοντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όπου δραστηριοποιούμαστε.

Μήνυμα της Διοίκησης
(Διαβάστε περισσότερα)
 
 

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

 

Η πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η Elval, είναι δεσμευτική για κάθε εργαζόμενο και συνεργάτη μας.
 
Η Διοίκηση της Elval ενημερώνεται άμεσα για κάθε θέμα που σχετίζεται με την  υγεία και ασφάλεια και φροντίζει για την απρόσκοπτη εφαρμογή της πολιτικής, καθώς και των σχετικών εθνικών νομοθετικών διατάξεων.
 
Με βάση την πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία:
 • Θέτουμε ως πρωταρχικό και διαρκή στόχο μας την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων μας. 
 • Υποστηρίζουμε την παροχή των αναγκαίων πόρων (οικονομικών, ανθρώπινων, οργανωτικών κλπ.) για την επίτευξη του επιπέδου αυτού. 
 • Αναγνωρίζουμε ότι η προαγωγή της Υγείας και Ασφάλειας αποτελεί βέλτιστη επιχειρηματική πρακτική και δεσμευόμαστε για τη συνεχή βελτίωσή της. 
 • Δεσμευόμαστε για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και την εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας. 
 • Αναγνωρίζουμε την Υγεία και Ασφάλεια ως βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση και λήψη κάθε επιχειρηματικής απόφασης. 
 • Αποδίδουμε απόλυτη προτεραιότητα στην πρόληψη των ατυχημάτων και τον έλεγχο των επικίνδυνων καταστάσεων, πριν αυτές εκδηλωθούν. 
 • Αναγνωρίζουμε την κορυφαία σημασία του ανθρώπινου παράγοντα σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας και εργαζόμαστε για τη συνεχή ενημέρωση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας, στον τομέα αυτό. 
 • Υποστηρίζουμε την ενεργή συμμετοχή ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας, ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας, στην προσπάθεια για αναβάθμιση των επιδόσεών της σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας. 
 • Επιδιώκουμε την προαγωγή της κουλτούρας ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων των συνεργαζόμενων εταιριών, εργολάβων, προμηθευτών κ.λπ.
 
Στόχος μας ο «μηδενισμός των συμβάντων»
 

 
Η διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον, για μας δεν είναι απλώς μια υποχρέωση που υπαγορεύεται από διεθνή πρότυπα και κανονισμούς. Είναι στρατηγική επιλογή με φιλοσοφία, που προσεγγίζουμε συστηματικά και εφαρμόζουμε με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Ο στόχος για «μηδέν ατυχήματα» παραμένει για μας πρώτη προτεραιότητα.
 
 

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία

 
Η ολοκληρωμένη διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην Elval, επιτυγχάνεται μέσω της ουσιαστικής εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018. 
 
Το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας που εφαρμόζουμε:
 • στηρίζεται στην πρόληψη
 • στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • εστιάζει στον άνθρωπο, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειάς του στο χώρο εργασίας
 • προϋποθέτει τη συμμετοχή και συμβολή όλων των εργαζομένων (αλλά και των συνεργατών)
 • καλύπτει (πεδίο εφαρμογής) όλες τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Elval.
 

Δημιουργώντας Κλίμα Ασφάλειας

 
Συνεχή μας επιδίωξη αποτελεί η δημιουργία «Κλίματος Ασφαλείας», σε όλους τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας. Στο πλαίσιο αυτό εστιάζουμε στην υλοποίηση στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την εμπλοκή των εργαζομένων στην προσπάθειά μας για υψηλή επίδοση στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας,  υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας, εφαρμόζοντας εργαλεία αλλαγής της νοοτροπίας των εργαζομένων και των συνεργατών μας.
 
 

Διενέργεια ελέγχων ασφαλούς συμπεριφοράς:

 • Διενέργεια  ελέγχων σε καθημερινή βάση   
 • Διενέργεια ελέγχων είτε προγραμματισμένα είτε έκτακτα
 • Εφαρμογή συγκεκριμένης μεθοδολογίας
 • Διεξαγωγή από εκπαιδευμένους ελεγκτές.

Δημιουργία Κλίματος Ασφαλείας:

 • Εφαρμογή προτύπων ασφαλούς εργασίας
 • Επίδειξη της προσωπικής δέσμευσης όλων των στελεχών της Εταιρίας
 • Εμπλοκή του συνόλου των εργαζομένων στην προσπάθεια για την βελτίωση  ασφαλείας (Μ.Ε.Ε.Κ., διερευνήσεις περιστατικών, νέες διαδικασίες ασφαλούς εργασίας κ.λπ.)

Διερεύνηση όλων των περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων:

 • Παρακολούθηση και καταγραφή όλων των συμβάντων και των παρ΄ ολίγον συμβάντων
 • Αναζήτηση/ανάλυση των αιτιών που τα προκάλεσαν
 • Άμεσος σχεδιασμός τυχόν απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών 
 • Ενημέρωση όλων των εργαζομένων για κάθε περιστατικό και για τα παρ΄ολίγον συμβάντα, για την αποφυγή πρόκλησης σχετικού συμβάντος ασφαλείας ή την αποτροπή συνθηκών που μπορεί να προκαλέσουν τυχόν επανάληψή τους.
 
Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ευαισθητοποίηση των ανθρώπων μας με σκοπό την αλλαγή νοοτροπίας προς μία ασφαλέστερη εργασιακή συμπεριφορά. Επιδιώκουμε τη δημιουργία μίας κουλτούρας όπου η υπευθυνότητα για την ασφάλεια θα είναι αισθητή σε όλα τα επίπεδα. Για να το πετύχουμε αυτό, υλοποιούμε ένα εκτενές και στοχευμένο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων. Επιπρόσθετα, εκδίδουμε οδηγίες ασφαλούς εργασίας και εγχειρίδιο Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία και διανέμουμε οπτικοποιημένες οδηγίες ασφαλούς εργασίας. Εστιάζοντας πάντα στην πρόληψη, θέτουμε τις κατάλληλες προτεραιότητες και εφαρμόζουμε προγράμματα αλλαγής νοοτροπίας και συμπεριφοράς, ως μοχλό βελτίωσης των θεμάτων ασφάλειας στην εργασία. Τα προγράμματα αυτά, απευθύνονται όχι μόνο στους ανθρώπους μας, αλλά στους εργαζόμενους των εργολάβων που έχουν συνεχή δραστηριότητα εντός των εγκαταστάσεών μας.
 

 

 

Manage Cookie Preferences