Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Εταιρική Υπευθυνότητα για εμάς, αποτελεί βασική προϋπόθεση για Βιώσιμη Ανάπτυξη και παράλληλα παράγοντα σταθερότητας και επιτυχίας. Η εφαρμογή πρακτικών υπεύθυνης λειτουργίας αποτελεί στρατηγική μας επιλογή, δίνοντας έμφαση και εστιάζοντας διαχρονικά την προσοχή μας σε ουσιαστικά θέματα και κρίσιμους πυλώνες της επιχειρηματικής υπευθυνότητας. Επιδιώκουμε την επίτευξη του στόχου για μηδέν ατυχήματα με συνεχή αναβάθμιση του εργασιακού μας περιβάλλοντος και φροντίζουμε να ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Οικοδομούμε μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και συνεργάτες μας και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό τους, υποστηρίζοντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όπου δραστηριοποιούμαστε.

Μήνυμα της Διοίκησης
(Διαβάστε περισσότερα)
 
 

Υπευθυνότητα στην προμηθευτική αλυσίδα

 

Επιδιώκουμε την προώθηση πρακτικών υπευθυνότητας στο σύνολο της εφοδιαστικής μας αλυσίδας.
Ακολουθώντας μία πορεία Bιώσιμης Aνάπτυξης, θεωρούμε υποχρέωσή μας την προώθηση και διάχυση των θεμάτων υπεύθυνης λειτουργίας στο σύνολο της εφοδιαστικής μας αλυσίδας. Καθώς οι προμηθευτές και συνεργάτες μας, αποτελούν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της δραστηριότητάς μας, αλλά και καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα των τελικών προϊόντων μας, εφαρμόζουμε μία υπεύθυνη πολιτική σε θέματα διαχείρισης της αλυσίδας προμηθειών. Απώτερος στόχος μας είναι να διεξάγουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα με υπευθυνότητα, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για όλους.
 

 

 
 
 

 

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών της Elval καθορίζει το πλαίσιο που ακολουθούμε για την υπεύθυνη διαχείριση των προμηθειών μας. Περιγράφει τις προσδοκίες/απαιτήσεις μας από την εφοδιαστική μας αλυσίδα (προμηθευτές και συνεργάτες), όσον αφορά στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι ενότητες του Κώδικα καλύπτουν τα θέματα που αφορούν στην περιβαλλοντική προστασία, στη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στις πρακτικές εργασίας, της δεοντολογίας και της Ακεραιότητας, στη διαφάνεια και στο σεβασμό της ανταγωνιστικότητας, στην αξιοκρατία και στις ίσες ευκαιρίες κ.λπ. Η Elval γνωστοποιεί τον Κώδικα αυτό στους προμηθευτές και εργολάβους της (υφιστάμενους και νέους), οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν τις υπεύθυνες πρακτικές που εφαρμόζει η Elval και να υιοθετούν κοινές αξίες και αρχές στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, γεγονός που πιστεύουμε θα αποφέρει αμφίδρομα οφέλη. Επιπρόσθετα, για να πετύχουμε περαιτέρω βελτίωση στην εφοδιαστική μας αλυσίδα, ενθαρρύνουμε από τους προμηθευτές και συνεργάτες μας να μεταφέρουν τη διάχυση των αρχών του Κώδικα και να προωθήσουν με τη σειρά τους τις υπεύθυνες πρακτικές και στους δικούς τους προμηθευτές και συνεργάτες.
 
 

 

 

Η αλυσίδα προμηθειών της Elval

 
Για τις ανάγκες της παραγωγικής της διαδικασίας ως βιομηχανία η Elval πραγματοποιεί σημαντικές προμήθειες σε πρώτες ύλες, υλικά και υπηρεσίες. Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται προμήθειες πρώτων υλών, υλικών που σχετίζονται με παραγωγικές διαδικασίες, υλικών υποστήριξης ή εξαρτημάτων, υλικών συσκευασίας, αλλά και προμήθεια υπηρεσιών.
 
Η φύση των δραστηριοτήτων μας είναι τέτοια που απαιτεί ο κύριος όγκος προμηθειών να είναι μέταλλα και κυρίως αλουμίνιο, καθώς και αναλώσιμα που χρειάζονται στην παραγωγική μας διαδικασία. Η Elval πραγματοποιεί προμήθειες τόσο σε αλουμίνιο που προέρχεται από πρωτογενή παραγωγή (πρωτόχυτο), όσο και σε σκράπ αλουμινίου (ανακυκλωμένο αλουμίνιο), συμβάλλοντας σημαντικά στην ανακύκλωσή του και στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας, με σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.
 
Η αλυσίδα προμηθειών της Elval αποτελείται σε σημαντικό βαθμό (τόσο από πλευράς όγκου προμηθειών, όσο και από πλευράς δαπάνης) από εμπόρους και προμηθευτές μετάλλων τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Η Elval διαθέτει μία μεγάλη λίστα προμηθευτών (εσωτερικού και εξωτερικού).

 

 

Προώθηση βιωσιμότητας στην προμηθευτική αλυσίδα

Η διαχείριση των προμηθευτών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης της Elval και για το λόγο αυτό ακολουθούμαι συγκεκριμένες διαδικασίες υπεύθυνης διαχείρισης των προμηθειών.

 

‘’Πραγματοποιούμε προμήθειες με υπευθυνότητα απέναντι στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα’’

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε μία εφοδιαστική αλυσίδα, που θα υιοθετεί και θα εφαρμόζει οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες μεθόδους και πρακτικές, γεγονός το οποίο για μας αποτελεί πρόκληση και δέσμευση μέσω της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Elval. Για μας οι προμηθευτές αποτελούν βασικούς επιχειρηματικούς συνεργάτες, καθώς η ποιότητα των υλών και υλικών που προμηθευόμαστε αντανακλάται άμεσα στα προϊόντα μας. Η διαχείριση των προμηθευτών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης της Elval και για το λόγο αυτό ακολουθούμε συγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης των προμηθειών.

 

‘’Επιδιώκουμε τη συνεργασία με προμηθευτές που σέβονται το περιβάλλον και εφαρμόζουν υπεύθυνες πρακτικές’’

Οι συνεργάτες μας επιλέγονται και αξιολογούνται με στόχο τη βελτίωση της συνολικής επίδοσης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης της Elval. Η αξιολόγησή τους γίνεται με βάση επιχειρηματικά κριτήρια αλλά και με κριτήρια περιβαλλοντικής και κοινωνικής υπευθυνότητας μέσω σχετικού ερωτηματολογίου. Στη διαδικασία της αξιολόγησης των προμηθευτών/συνεργατών μας, η τήρηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης από τους υποψήφιους αξιολογείται θετικά, ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες προμηθευτών η επίδοση τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αξιολόγηση και την μετέπειτα επιλογή ή απόρριψή τους. Αντίστοιχα κριτήρια ακολουθούνται και για την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία από τους συνεργαζόμενους εργολάβους. Η συμμόρφωση με την πολιτική υγείας και ασφάλειας της Elval, καθώς και με την σχετική νομοθεσία είναι ευθύνη του κάθε συνεργάτη της εταιρίας και αποτελεί προϋπόθεση απασχόλησης και συνεργασίας. Επιπρόσθετα μέσω σχετικών ελέγχων, φροντίζουμε να επιβεβαιώνουμε ότι το προσωπικό των εργολάβων της Elval είναι ασφαλισμένο όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

 

Manage Cookie Preferences